Steun ons en help mee

Met uw steun en donatie helpt u ons de achterhaalde standpunten en homofobie in de Rooms-Katholieke kerk in woord en daad te bestrijden.

Giften:
U kunt ons financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op onze  bankrekening NL15 BUNQ 2065 4645 42 ten name van Stichting RK homo-emancipatie.


Beleidsplan:

Het beleidsplan, waarin opgenomen de te realiseren doelen, kunt u hier downloaden. De geformuleerde doelstellingen zullen periodiek via de PCDA-cyclus (Plan-Check-Do-Act) beoordeeld worden op hun haalbaarheid en zo nodig worden bijgesteld. Het algemeen beleid is erop gericht om het doel van de stichting te bereiken door het verwerven en beheren van vermogen dat afkomstig is van:

  • speciaal daartoe aan de stichting overgedragen fondsen;
  • subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen, al dan niet door middel van crowdfunding.;
  • opbrengsten van activiteiten op het gebied van fondsenwerving.

ANBI Status

Stichting RK Homo-emancipatie heeft van de belastingdienst de ANBI-status toegekend gekregen.

De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen waar u als donateur of sponsor gebruik van kunt maken. Het levert voor beide partijen de volgende voordelen op:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen met een minimum van €60; het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen. Drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
  • Periodieke giften voor minimaal vijf jaar en die schriftelijk zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst zijn jaarlijks, zonder beperkingen, geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Meer informatie nodig? Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie, kunt u contact met ons opnemen of u verder oriënteren op de website van de belastingdienst: